(+376) 80.12.80 (+376) 80.12.81
Notaria Estañol
  • Av. Consell d’Europa nº 13, 2n AD500 Andorra la Vella
  • 9-13 h / 15-17 h | 9-13 hDilluns-Dijous;        | Divendres

Societats

Transmissió d'accions i participacions


Transmissió d'accions i participacions

Qualsevol negoci de transmissió d'accions o participacions de societats andorranes ha de constar en escriptura pública autoritzada per un notari andorrà.

Per regla general, la transmissió d'accions o participacions socials és lliure, per bé que poden existir restriccions a la lliure transmissibilitat per disposició:

 

Dels estatuts

Que poden establir, entre altres, el dret d'adquisició preferent d'accions o participacions entre els socis.

De la llei

Relacionades amb la limitació per adquirir que la vigent Llei d'inversió estrangera imposa als socis de nacionalitat estrangera que no pugui acreditar la seva residència al Principat per mitjà d'una autorització per a residir al país lliurada pel Ministeri competent.


D'acord amb la vigent Llei d'inversió estrangera, són inversions estrangeres directes, aquelles transmissions, tant oneroses com gratuïtes, d’accions o participacions socials dutes a terme per persones jurídiques o físiques de nacionalitat estrangera, en el darrer cas aquelles que no poden acreditar la seva residència al Principat per mitjà d’una autorització per a residir al país lliurada pel ministeri competent (les autoritzacions temporals seran considerades sempre una inversió estrangera).

Per tant, cas que algun dels socis no tingui nacionalitat andorrana i que com a resultat de l'adquisició tingui, directa o indirectament, una participació superior al 10% del capital o dels drets de vot, i sigui:

Resident

Haurà d'acreditar la seva residència al Principat per mitjà d'una autorització per a residir al país lliurada pel Ministeri competent (a excepció de les autoritzacions temporals)

No resident

Es considerarà com a inversió estrangera i haurà de sol·licitar la corresponent autorització preceptiva d'inversió estrangera directa.

* També seran considerades inversions estrangeres, les inversions fetes per societats andorranes amb una participació estrangera en el seu capital o en els seus drets de vot, directa o indirectament, amb un percentatge igual o superior al 50%.

Això és d’aplicació tant per als actes inter vivos com mortis causa, en quin darrer supòsit l’adquirent haurà de regularitzar la situació per mitjà de la declaració al Registre d’Inversió estrangera. Quan aquesta adquisició coincideix amb una transmissió per part d’un soci que no pugui acreditar la seva residència al Principat per mitjà d'una autorització per a residir al país lliurada pel Ministeri competent, caldrà alhora donar de baixa la seva inversió.

 

1Mitjans de pagament

En el cas de transmitents o adquirents que no puguin acreditar la seva residència al Principat per mitjà d'una autorització per a residir al país lliurada pel Ministeri competent, la llei d’inversió estrangera exigeix que el pagament i el cobrament s'efectuïn a través d’entitats bancàries autoritzades al Principat d'Andorra o entitats bancàries domiciliades en algun dels països que no siguin considerats no cooperatius en matèria de prevenció de blanqueig de diners i de finançament del terrorisme, definits pel Grup d'Acció Financera (GAFI), circumstància que s’haurà d’acreditar al notari autoritzant de l’escriptura.

 

3Impostos

La transmissió d’accions o participacions de societats amb més de la meitat del seu actiu format per béns immobles, està subjecta a l’impost de transmissions patrimonials immobiliàries (ITP) i a l’impost sobre les plusvàlues, sempre que l’adquirent passi a tenir més d’una cinquena part del capital social.

 


  Formularis


Transmissió d'accions i participacions

Tràmits previs i en el moment de l'atorgament de l'escriptura

 

1Sol·licituds i formularis

Inversió estrangera

Declaració inversió estrangera Liquidació inversió estrangera Sol·licitud d'autorització d'inversió estrangera directa Sol·licitud de certificat de silenci administratiu positiu d'una inversió estrangera

 

2Legislació aplicable

Societats

Llei 20/2007, del 18 d'octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada Llei 4/2008, del 15 de maig, de modificació de la Llei 20-2007, del 18 d'octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada Llei de societats anònimes i de responsabilitat limitada Decret del 20-2-2008 d'aprovació del Reglament del Registre de Societats Mercantils Decret del 26-03-2008 que aprova la modificació del Reglament del Registre de Societats Mercantils Decret del 09-06-2010 que aprova la modificació del Reglament del Registre de Societats Mercantils Reglament d’aplicació de la Llei de societats anònimes i de responsabilitat limitada Llei 31/2008, del 18 de desembre, de mesures de reactivació econòmica Llei 93/2010, de 16 de desembre, de mesures de promoció de l'activitat econòmica i social, i de racionalització i d'optimització dels recursos de l'Administració

 

Inversió estrangera

Llei 10/2012, del 21 de juny, d'inversió estrangera al Principat d'Andorra Reglament d'aplicació de la Llei 10/2012 d'inversió estrangera al Principat d'Andorra

 

Impostos

Llei de l'impost sobre les transmissions patrimonials immobiliàries Reglament de l'impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries ##DOCUMENT-16## ##DOCUMENT-17## Llei de l'impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries ##DOCUMENT-19## Llei 18/2011, de l'1 de desembre, de modificació de la llei 94/2010, del 29 de desembre, de l'impost sobre la renda dels no-residents fiscals (clàusules add. 1a i 2a) Reglament de l'impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries Llei 11-2012 de l'impost general indirecte Reglament d'aplicació de la Llei de l'impost general indirecte Llei 29/2012, de 18 d’octubre, de modificació de la Llei 11/2012, de 21 de juny, de l’impost general indirecte

 

Notaria Estañol - Av. Consell d’Europa nº 13, 2n - AD500 Andorra la Vella - (+376) 80.12.80 (+376) 80.12.81