(+376) 80.12.80 (+376) 80.12.81
Notaria Estañol
  • Av. Consell d’Europa nº 13, 2n AD500 Andorra la Vella
  • 9-13 h / 15-17 h | 9-13 hDilluns-Dijous;        | Divendres

Societats

Modificació d'estatuts


 Modificació d'estatuts

Les societats mercantils andorranes es regeixen per la llei 20/2007 del 18 d’octubre de societats anònimes i de responsabilitat limitada, Segons la seva DT1ª, els estatuts de les societats constituïdes amb anterioritat a l’entrada en vigor de la llei, continuaran produint efectes fins a la seva adaptació. Qualsevol modificació dels estatuts comportarà obligatòriament l’adaptació íntegra dels mateixos. L’escriptura d’adaptació d’estatuts s’ha de formalitzar i presentar al Registre de Societats en el termini d’un any a partir de l’entrada en vigor.

Transcorregut el termini, els administradors responen solidàriament dels deutes socials generats des de l’entrada en vigor de la Llei fins la inscripció de l’adaptació en el Registre de Societats. La modificació dels estatuts l’ha d’acordar la junta general, s’ha de fer constar en escriptura pública i s’ha d’inscriure al Registre de Societats. La inscripció és constitutiva.

Pel canvi de la denominació social s’ha d’haver sol·licitat i obtingut prèviament del Govern la reserva de la nova denominació.Els socis tenen dret a què la societat els lliuri una còpia del text íntegre de la modificació proposada des de la convocatòria (art. 66 LS).

 


  Formularis


Modificació d'estatus

Tràmits previs i en el moment de l'atorgament de l'escriptura

 

1Sol·licituds i formularis

Modificació d'estatuts

Sol·licitud modificació estatuts - anul·lació resolució Sol·licitud de reserva de denominació social Certificat per a reserva de denominació social Declaració per a reserva de denominació social Sol·licitud de constitució de societat Annex de sol·licitants

 

Inversió estrangera

Declaració inversió estrangera Liquidació inversió estrangera Sol·licitud d'autorització d'inversió estrangera directa Sol·licitud de certificat de silenci administratiu positiu d'una inversió estrangera

2Legislació aplicable

Societats

Llei 20/2007, del 18 d'octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada Llei 4/2008, del 15 de maig, de modificació de la Llei 20-2007, del 18 d'octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada Llei de societats anònimes i de responsabilitat limitada Decret del 20-2-2008 d'aprovació del Reglament del Registre de Societats Mercantils Decret del 26-03-2008 que aprova la modificació del Reglament del Registre de Societats Mercantils Decret del 09-06-2010 que aprova la modificació del Reglament del Registre de Societats Mercantils Reglament d’aplicació de la Llei de societats anònimes i de responsabilitat limitada Llei 31/2008, del 18 de desembre, de mesures de reactivació econòmica Llei 93/2010, de 16 de desembre, de mesures de promoció de l'activitat econòmica i social, i de racionalització i d'optimització dels recursos de l'Administració

 

Inversió estrangera

Llei 10/2012, del 21 de juny, d'inversió estrangera al Principat d'Andorra Reglament d'aplicació de la Llei 10/2012 d'inversió estrangera al Principat d'Andorra

 

Impostos

Llei de l'impost sobre les transmissions patrimonials immobiliàries Reglament de l'impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries ##DOCUMENT-16## ##DOCUMENT-17## Llei de l'impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries ##DOCUMENT-19## Reglament de l'impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries Llei 11-2012 de l'impost general indirecte Reglament d'aplicació de la Llei de l'impost general indirecte Llei 29/2012, de 18 d’octubre, de modificació de la Llei 11/2012, de 21 de juny, de l’impost general indirecte

 

Notaria Estañol - Av. Consell d’Europa nº 13, 2n - AD500 Andorra la Vella - (+376) 80.12.80 (+376) 80.12.81