(+376) 80.12.80 (+376) 80.12.81
Notaria Estañol
  • Av. Consell d’Europa nº 13, 2n AD500 Andorra la Vella
  • 9-13 h / 15-17 h | 9-13 hDilluns-Dijous;        | Divendres

Societats

Dissolució i Extinció


 Dissolució i Extinció

Les societats mercantils andorranes es regeixen per la Llei 20/2007 de 18 d’octubre de societats anònimes i de responsabilitat limitada.

Més enllà dels casos de dissolució per causes legals o estatutàries, la Junta General pot acordar la dissolució de la societat en qualsevol moment.

L'acord de dissolució i el nomenament dels liquidadors s'ha de publicar al BOPA, moment en què la societat entra en període de liquidació.

A partir de l’acord de dissolució, la societat ha de fer constar l’expressió “en liquidació” a continuació de la denominació social. 

Una vegada acabades les operacions de liquidació, els liquidadors han de presentar a la Junta General el balanç final de liquidació, amb un informe sobre les operacions realitzades i una proposta de distribució entre els socis del patrimoni resultant.

Un cop l’acord d’aprovació esdevingui ferm, els liquidadors atorgaran l’escriptura d’extinció, on manifestaran que l’acord d’aprovació del balanç final de liquidació és ferm, que s’ha pagat als creditors i que s’ha satisfet també la quota de liquidació als socis.

A l’escriptura pública, hi ha de constar el balanç final de liquidació, la relació dels socis i la seva quota de liquidació. 

També s’incorporarà a l’escriptura el certificat lliurat per l’òrgan jurisdiccional competent acreditatiu de què la societat no es troba afectada per cap procediment judicial en curs.

La inscripció al Registre determinarà la cancel·lació registral i la pèrdua de personalitat jurídica de la societat.  

 


  Formularis


Dissolució de societats

 

1Legislació

Societats

Llei 20/2007, del 18 d'octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada Llei 4/2008, del 15 de maig, de modificació de la Llei 20-2007, del 18 d'octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada Llei de societats anònimes i de responsabilitat limitada Decret del 20-2-2008 d'aprovació del Reglament del Registre de Societats Mercantils Decret del 26-03-2008 que aprova la modificació del Reglament del Registre de Societats Mercantils Decret del 09-06-2010 que aprova la modificació del Reglament del Registre de Societats Mercantils Reglament d’aplicació de la Llei de societats anònimes i de responsabilitat limitada Llei 93/2010, de 16 de desembre, de mesures de promoció de l'activitat econòmica i social, i de racionalització i d'optimització dels recursos de l'Administració Llei 93/2010, de 16 de desembre, de mesures de promoció de l'activitat econòmica i social, i de racionalització i d'optimització dels recursos de l'Administració

 

Inversió estrangera

Llei 10/2012, del 21 de juny, d'inversió estrangera al Principat d'Andorra Reglament d'aplicació de la Llei 10/2012 d'inversió estrangera al Principat d'Andorra

 

Notaria Estañol - Av. Consell d’Europa nº 13, 2n - AD500 Andorra la Vella - (+376) 80.12.80 (+376) 80.12.81