(+376) 80.12.80 (+376) 80.12.81
Notaria Estañol
  • Av. Consell d’Europa nº 13, 2n AD500 Andorra la Vella
  • 9-13 h / 15-17 h | 9-13 hDilluns-Dijous;        | Divendres

Societats

Constitució


Constitució

Tant si es tracta de societats anònimes com de societats responsabilitat limitada, amb caràcter previ a l’atorgament de l’escriptura de constitució, els interessats hauran de sol·licitar i obtenir del Ministeri competent la Reserva de denominació social.

Es consigna en la sol·licitud una proposta preferent, i en el seu cas l’anagrama de la societat, formada amb lletres de l'alfabet català. Cas que la denominació comprengui el nom i cognoms d’algun soci, aquest declararà la seva voluntat de constituir la societat. Inclourà la indicació de la forma de societat adoptada, societat anònima o de responsabilitat limitada, en extens o per sigles (“SA” o “SL”), i si es constitueix per un sol membre, s’afegirà l’expressió “unipersonal” o una “U” al final de la sigla. S’acompanya de la redacció literal de l’objecte social que es pretèn realitzar.

 

 Altres documents i informació imprescindibles:

  • Dades personals dels socis fundadors.
  • Denominació social, que coincidirà amb la reservada.
  • Objecte social.
  • Capital social, quina xifra no pot ser inferior a 60.000 euros per a les societats anònimes ni a 3.000 euros per a les societats limitades. El capital estarà dividit en accions o participacions socials numerades correlativament, atribuint a cadascuna d’elles els seu valor nominal, i amb indicació de la xifra que subscriurà cadascun dels socis.
  • Un exemplar dels estatuts rubricats i signats en totes les seves pàgines pels fundadors.
  • Certificat/s de desembors bancari per la xifra global del capital social.

 

Cas que algun dels socis no tingui nacionalitat andorrana i que com a resultat de la subscripció tingui, directa o indirectament, una participació superior al 10% del capital o dels drets de vot, i sigui:

Resident

Haurà d'acreditar la seva residència al Principat per mitjà d'una autorització per a residir al país lliurada pel Ministeri competent (a excepció de les autoritzacions temporals)

No resident

Es considerarà com a inversió estrangera i haurà de sol·licitar la corresponent autorització preceptiva d'inversió estrangera directa.

* També seran considerades inversions estrangeres, les inversions fetes per societats andorranes amb una participació estrangera en el seu capital o en els seus drets de vot, directa o indirectament, amb un percentatge igual o superior al 50%.

 


  Formularis


Constitució de societat

Tràmits previs i en el moment de l'atorgament de l'escriptura

 

1Sol·licituds i formularis

Modificació d'estatuts

Sol·licitud de reserva de denominació social Certificat per a reserva de denominació social Declaració per a reserva de denominació social Sol·licitud de constitució de societat Annex de sol·licitants

 

Inversió estrangera

Declaració inversió estrangera Liquidació inversió estrangera Sol·licitud d'autorització d'inversió estrangera directa Sol·licitud de certificat de silenci administratiu positiu d'una inversió estrangera

2Legislació aplicable

Societats

Llei 20/2007, del 18 d'octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada Llei 4/2008, del 15 de maig, de modificació de la Llei 20-2007, del 18 d'octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada Llei de societats anònimes i de responsabilitat limitada Decret del 20-2-2008 d'aprovació del Reglament del Registre de Societats Mercantils Decret del 26-03-2008 que aprova la modificació del Reglament del Registre de Societats Mercantils Decret del 09-06-2010 que aprova la modificació del Reglament del Registre de Societats Mercantils Reglament d’aplicació de la Llei de societats anònimes i de responsabilitat limitada Llei 31/2008, del 18 de desembre, de mesures de reactivació econòmica Llei 93/2010, de 16 de desembre, de mesures de promoció de l'activitat econòmica i social, i de racionalització i d'optimització dels recursos de l'Administració

 

Inversió estrangera

Llei 10/2012, del 21 de juny, d'inversió estrangera al Principat d'Andorra Reglament d'aplicació de la Llei 10/2012 d'inversió estrangera al Principat d'Andorra

 

Impostos

Llei de l'impost sobre les transmissions patrimonials immobiliàries Reglament de l'impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries ##DOCUMENT-16## ##DOCUMENT-17## Llei de l'impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries ##DOCUMENT-19## Reglament de l'impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries Llei 11-2012 de l'impost general indirecte Reglament d'aplicació de la Llei de l'impost general indirecte Llei 29/2012, de 18 d’octubre, de modificació de la Llei 11/2012, de 21 de juny, de l’impost general indirecte

 

Notaria Estañol - Av. Consell d’Europa nº 13, 2n - AD500 Andorra la Vella - (+376) 80.12.80 (+376) 80.12.81