(+376) 80.12.80 (+376) 80.12.81
Notaria Estañol
 • Av. Consell d’Europa nº 13, 2n AD500 Andorra la Vella
 • 9-13 h / 15-17 h | 9-13 hDilluns-Dijous;        | Divendres

Bens immobles

Compra-venda d'immobles


Compravenda

 Qui pot adquirir un immoble al Principat?

Tots els andorrans i els estrangers que acreditin la seva residència al Principat poden adquirir immobles sense cap tipus de limitació (als efectes d’aquest tipus d’inversió no són suficients les autoritzacions de residència de caràcter temporal).

Els estrangers no residents també poden adquirir béns immobles sense limitació, però són considerats inversors estrangers i han d’obtenir una autorització administrativa prèvia d'inversió estrangera.

També seran considerades inversions estrangeres, les inversions fetes per societats de nacionalitat andorrana amb una participació estrangera en el seu capital o en els seus drets de vot igual o superior al 50%.

Per norma general, les persones jurídiques de nacionalitat estrangera no poden adquirir immobles al Principat. 

 

 Documents imprescindibles

 • Dades d’identificació dels dels atorgants.
 • Autorització d’inversió estrangera en immobles quan algun adquirent sigui estranger no resident a Andorra.
 • Certificat d’inscripció al Registre d’inversions estrangeres quan algun transmitent sigui estranger no resident a Andorra.
 • Còpia autèntica del títol de propietat del transmitent.

 

 Altres documents

Tot i que no és element indispensable per a l’atorgament de l’escriptura, en les compra-vendes de pisos o apartaments es recomana exigir al venedor que aporti al notari, abans de firmar l’escriptura, el certificat que acrediti que està al corrent de pagament de les despeses de comunitat, el certificat del Comú de la parròquia on es trobin els béns justificatiu de la inexistència de deutes pendents amb l’Administració i el certificat o cèdula d’habitabilitat.

En les compra-vendes de parcel·les de terreny la normativa urbanística obliga a fer constar, en el moment de la transmissió, la classificació urbanística de la parcel·la objecte del contracte. Aquest extrem s’acredita mitjançant certificat que lliuren les corporacions comunals.

Cas de parcel·les edificades, es recomana atorgar l’escriptura d’obra nova, que descriu l’edificació i incorpora els plànols, les llicències de construcció i la cèdula o el certificat d’habitabilitat.

 

 Mitjans de pagament

Quan algun dels transmitents o dels adquirents sigui estranger no resident, la normativa d’inversió estrangera exigeix que el pagament o el cobrament s'efectuïn a través d’entitats bancàries d'Andorra o d’entitats financeres de països que no siguin considerats no cooperatius en matèria de prevenció de blanqueig de diners i de finançament del terrorisme, definits pel Grup d'Acció Financera (GAFI). La forma de pagament s’haurà d’acreditar al notari autoritzant i aquest en deixarà constància a l’escriptura.

 

 Impostos

Impost de transmissions patrimonials

 • 1. És un tribut de càrrec de l’adquirent.
 • 2. El tipus de gravamen és del 4% i es calcula prenent com a base el valor real dels béns objecte de transmissió.
 • 3. Es pot gaudir d’exempció per adquisició de primer habitatge quan l’adquirent declari uns ingressos anuals no superiors a un determinat nivell de renda, el destini a habitatge habitual i permanent i el seu valor no excedeixi de 360.000 € (art. 4.11 LITP).

 

Impost general indirecte

 • 1. És un tribut de càrrec de l’adquirent.
 • 2. S’aplica a les transmissions en les que el transmitent és empresari o professional, amb caràcter habitual o ocasional, en desenvolupament de la seva activitat econòmica, amb independència de la finalitat o dels resultats perseguits en l’activitat econòmica o en cada operació en particular.
 • 3. El tipus de gravamen és del 4,5% i es calcula prenent com a base el preu dels béns objecte de transmissió.
 • 4. Es podrà aplicar un tipus de gravamen super reduït del 0% quan l’adquirent declari uns ingressos anuals no superiors a un determinat nivell de renda, el destini a habitatge habitual i permanent i el seu valor no excedeixi de 360.000 € (art. 59.10 LIGI).

 

Impost sobre les plusvàlues

 • 1. És un tribut de càrrec del transmitent.
 • 2. No estan subjectes les transmissions que tinguin per objecte béns immobles el títol adquisitiu dels quals sigui anterior a deu anys.
 • 3. En ser un impost regressiu des d’un màxim del 15%, la data d’adquisició serà la que determini el tipus de gravamen aplicable.
 • 4. Es pot gaudir d’exempció per reinversió del producte de la venda en l’adquisició del nou habitatge habitual en un termini no superior a un any (art. 4.10 LIPTI).

 

 Cadastre

El notari autoritzant està obligat a fer constar en l’escriptura que ha informat l’adquirent de l’obligació que té d’instar el canvi de titular en el Comú de la parròquia on radiquen els béns.

 

 Llei de Propietat horitzontal

Els drets i obligacions dels propietaris i ocupants de pisos o apartaments d’un edifici i, en general, el règim de comunitat que els és aplicable es regula en la llei 25/2008 per la que s’aprova el text refós de la llei de propietat horitzontal.

 


  Formularis


Transmissió de bens immobles

Tràmits previs i en el moment de l'atorgament de l'escriptura

 

1Sol·licituds i declaracions

Impostos

Sol·licitud exempció ITP 1a adquisició i habitatge habitual i permanent (art. 4.11) Sol·licitud exempció plusvàlua per reinversió en nou habitatge habitual i permanent (art. 4.10)

 

Inversió estrangera

Tràmits previs i en el moment de l'atorgament de l'escriptura Sol·licitud d'autorització d'inversió estrangera en immobles Declaració inversió estrangera Liquidació inversió estrangera Sol·licitud d'autorització d'altres formes d'inversions estrangeres

 

2Legislació aplicable

Impostos

Sol·licitud de certificat de silenci administratiu positiu d'una inversió estrangera Llei de l'impost sobre les transmissions patrimonials immobiliàries Reglament de l'impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries ##DOCUMENT-16## ##DOCUMENT-17## Llei de l'impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries ##DOCUMENT-19## Llei 11-2012 de l'impost general indirecte Llei 29/2012, de 18 d’octubre, de modificació de la Llei 11/2012, de 21 de juny, de l’impost general indirecte Llei 11-2013 de modificació de la Llei 11-2012 de l'impost general indirecte Llei 10/2014 de 3 de juny de modificació de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte Decret legislatiu de publicació del text refós de la Llei 11/2012 de 21-06-2012 de l’Impost General Indirecte Reglament d'aplicació de la Llei de l'impost general indirecte Llei 18/2011, de l'1 de desembre, de modificació de la llei 94/2010, del 29 de desembre, de l'impost sobre la renda dels no-residents fiscals (clàusules add. 1a i 2a)

 

Inversió estrangera

Llei 10/2012, del 21 de juny, d'inversió estrangera al Principat d'Andorra Reglament d'aplicació de la Llei 10/2012 d'inversió estrangera al Principat d'Andorra

 

Altres

Decret legislatiu del 07/01/2009, text refós de l'articulat i de les disposicions transitòries de la Llei 12/2004, del 30/06, de propietat horitzontal, modificada per la Llei 25/2008, del 20/11 Llei 29-2008, de l'11 de desembre, del cadastre Llei 31-2008, del 18 de desembre, de mesures de reactivació econòmica

Notaria Estañol - Av. Consell d’Europa nº 13, 2n - AD500 Andorra la Vella - (+376) 80.12.80 (+376) 80.12.81