(+376) 80.12.80 (+376) 80.12.81
Notaria Estañol
 • Av. Consell d’Europa nº 13, 2n AD500 Andorra la Vella
 • 9-13 h / 15-17 h | 9-13 hDilluns-Dijous;        | Divendres

Darreres voluntats

Certificat de darreres voluntats


Certificat de darreres voluntats

El Registre de Disposicions de Darrera Voluntat es troba a càrrec de la Cambra de Notaris, que és l’encarregada de la seva gestió i manteniment.

Per a sol·licitar el certificat de darreres voluntats, els interessats s’adreçaran a qualsevol dels Notaris del Principat.

Per a la seva obtenció, només es precisa presentar el certificat de defunció.

 


Article 39. Naturalesa

 • 1. El Registre de Disposicions de Darrera Voluntat, adscrit a la Cambra de Notaris, és el registre on s’inscriuen obligatòriament:
  • a) Els testaments i els codicils oberts autoritzats pels notaris.
  • b) Els testaments i els codicils tancats lliurats al notari, amb indicació del lloc, la data i l’hora de l’entrega.
  • c) Els testaments hològrafs adverats per l’autoritat judicial i protocol·litzats pels notaris.
  • d) Els heretaments i els pactes successoris d’atribució particular, estiguin o no continguts en capítols matrimonials.
  • e) En general, tots els actes relatius a l’expressió o la modificació de disposicions de darreres voluntats autoritzats pels notaris.
 • 2. El Registre de Disposicions de Darrera Voluntat es materialitza mitjançant suports i procediments informàtics.
 • 3. El ministeri competent en matèria de justícia vetlla pel bon funcionament del Registre de Disposicions de Darrera Voluntat.

Article 40. Inscripció

 • 1. Els actes inscrits al Registre de Disposicions de Darrera Voluntat han de fer constar el nom i els cognoms, la data de naixement, els noms del pare i la mare, i l’estat civil de les persones atorgants i, si escau, el nom i els cognoms dels cònjuges o de les persones amb qui estiguin units civilment o com a parella estable, la nacionalitat, el número del passaport o del document d’identitat i el domicili de les persones atorgants.
 • 2. Els actes inscrits al Registre de Disposicions de Darrera Voluntat també han de fer constar el notari que els hagi autoritzat, i el lloc, la data, l’hora i el tipus d’acte de què es tracta.

Article 41. Comunicació

 • 1. Els notaris que hagin autoritzat disposicions de darrera voluntat adrecen a la Cambra de Notaris, en el termini màxim de cinc dies hàbils des del dia de l’autorització o l’atorgament, una comunicació en què consignen les dades establertes a l’article 40.
 • 2. La Cambra de Notaris, un cop rep la comunicació del notari que l’ha adreçat, inscriu l’acte juntament amb les dades establertes a l’article 40 al Registre de Disposicions de Darrera Voluntat. El notari té accés al Registre de Disposicions de Darrera Voluntat i lliura certificacions de les inscripcions que s’hi hagin practicat en els casos següents:
  • a) Quan ho sol·licitin els batlles i els tribunals andorrans.
  • b) Quan ho sol·licitin les persones atorgants de l’acte la certificació del qual se sol·licita, personalment o representades en virtut d’un poder notarial especial.
  • c) Quan ho sol·liciti una persona que acrediti tenir un interès legítim i presenti una certificació oficial de la defunció de la persona en relació amb la qual vol conèixer si consta inscrita alguna disposició de darrera voluntat que hagi atorgat. En aquest cas, el notari no pot lliurar certificacions fins passats set dies hàbils des del dia de la defunció de la persona interessada.

Article 43. Despeses

Les despeses ocasionades per la gestió i el manteniment del Registre de Disposicions de Darrera Voluntat són a càrrec de la Cambra de Notaris, la qual en determina el finançament.

Article 44. Normes aplicables

Les disposicions de darrera voluntat es regeixen, quant a la forma i els requisits, pels preceptes de la legislació civil aplicable, en relació amb la qual aquesta Llei té caràcter subsidiari.


 

Si ho considera convenient, el Notari podrà exigir certificat de darreres voluntats o documents equivalents lliurats per autoritat competent del país de la nacionalitat del difunt i dels països on hagi tingut la seva residència.

El Notari també es podrà negar a lliurar còpies dels actes d’última voluntat atorgats pel difunt fins que, prudencialment i al seu criteri, se li acrediti la inexistència d’actes de darrera voluntat atorgats pel causant en altres països.

Notaria Estañol - Av. Consell d’Europa nº 13, 2n - AD500 Andorra la Vella - (+376) 80.12.80 (+376) 80.12.81