(+376) 80.12.80 (+376) 80.12.81
Notaria Estañol
  • Av. Consell d’Europa nº 13, 2n AD500 Andorra la Vella
  • 9-13 h / 15-17 h | 9-13 hDilluns-Dijous;        | Divendres

Darreres voluntats

Acceptació d'herència


 Acceptació d'herència

Les herències es regeixen per la  Llei 46/2014, del 18 de desembre, de la successió per causa de mort.    

Segons la seva Disposició Addicional Primera la llei aplicable a la totalitat de la successió és la llei personal del causant, determinada per la nacio­nalitat, en el moment de la mort.

En cas que, excepcionalment, resulti clarament de totes les circumstàncies del cas que, en el moment de la mort, el causant tenia un vincle manifestament més estret amb un Estat diferent d’aquell la llei del qual sigui aplicable segons l’apartat anterior, la llei aplicable a la successió serà la d’aquest altre Estat.

 

Quan mor una persona, els que es considerin amb dret a rebre l’herència han d'obtenir prèviament el certificat de darreres voluntats, que és el document que permet saber si el difunt havia atorgat algun tipus de disposició per causa de mort i, cas d’haver-ne atorgat més d’una, saber quines són les que cal tenir en consideració per a organitzar la seva successió.

Si d'aquests certificats es desprèn que el difunt no havia atorgat testament, procedeix tramitar la corresponent declaració oficial d'hereus ab intestato.

La designació en algun tipus de disposició per causa de mort o, quan no n’hi ha, la declaració d'hereus ab intestato constitueixen el títol de la successió.

Per a adquirir la condició d’hereu és necessari un acte de voluntat pel que el nomenat accepti l'herència.

L'acceptació es pot fer de forma expressa o tàcita, aquesta darrera deduïda de la realització d'actes que suposen necessàriament la voluntat d'acceptar o que només es poden realitzar per qui té la condició d'hereu.

 

1 Característiques de l'acceptació i de la repudiació

Són actes voluntaris i lliures: ningú està obligat a acceptar o repudiar l’herència.

No poden fer-se en part, a termini ni condicionalment.

L'acceptació i la repudiació són irrevocables.

Els seus efectes es retrotrauen al moment de la defunció del causant.

Quan el testament o la declaració d’hereus nomenen més d'una persona, el que faci una no condiciona el que facin les demés, podent acceptar unes i repudiar les altres

 

2 Classes d'acceptació

Acceptació pura i simple: l'hereu succeeix al difunt en tots els béns i drets que no s’extingeixin per la mort i en totes les seves obligacions. La seva responsabilitat és ultra vires, és a dir, tant amb els béns hereditaris com amb el seu propi patrimoni personal.

Acceptació a benefici d'inventari: la responsabilitat de l'hereu pels deutes del difunt queda limitada al valor dels béns hereditaris.

 

3 Efectes de l'acceptació

Per l'acceptació els hereus adquireixen l'herència en la forma, proporció i condicions que resultin del títol de la successió.

 

4 La comunitat hereditària i la partició

Quan hi ha més d'un acceptant, per mentre no es reparteixin els béns i s'adjudiquin els lots que els hagin de correspondre, el total patrimoni integra una comunitat especial anomenada comunitat hereditària.

Per mentre no es realitzi la partició, els hereus tenen un dret sobre l'herència en conjunt però no tenen drets concrets sobre els béns individuals que la integren.

Els actes de disposició han de ser atorgats per tots els hereus i els d'administració requeriran l'acord de la majoria.

Es tracta, però, d'una comunitat transitòria, que està predestinada a dissoldre's mitjançant la partició.

La partició extingeix a la situació de comunitat mitjançant el repartiment dels béns de l'herència entre els diversos hereus, i confereix a cada cohereu la propietat exclusiva dels béns que li han estat adjudicats.

Cap cohereu està obligat a romandre en la comunitat hereditària: qualsevol d'ells pot demanar en qualsevol moment la partició de l'herència, a menys que el testador ho hagi prohibit i la prohibició no sigui contrària a la llei que regeixi la successió.

En benefici de la seguretat jurídica que, a manca d’un Registre de la Propietat, proporciona el sistema de comunicació entre notaris mitjançant nota marginal, s’aconsella que les escriptures d’adjudicació de béns situats al Principat d’Andorra es formalitzin davant de Notari andorrà. Per aplicació de la normativa d’inversions estrangeres, la formalització davant Notari andorrà d’aquest tipus d’operacions és obligatòria quan l’adjudicatari és una persona estrangera no resident al Principat.

Per raons fiscals i registrals que puguin ser exigibles en tercers països, també es aconsellable que l’adjudicació de béns situats a l’estranger es formalitzi davant fedatari públic del país on els béns es trobin situats.

 

5 Ampliació d'herència o pagament de llegats

Quan l'escriptura d'acceptació d'herència i adjudicació de béns no comprèn la totalitat dels que pertanyien al causant al temps de la defunció, els béns no inventariats poden ser adjudicats als seus beneficiaris en document separat mitjançant l’escriptura d'ampliació d'herència.

També es pot formalitzar en document separat el pagament dels llegats a favor de terceres persones.

 

6 Impostos

Al Principat d’Andorra no hi ha impost sobre les herències.

Les escriptures d'acceptació i manifestació d'herència indicaran el valor que s’atribueix a cadascun dels béns adjudicats als efectes d’altres tributs i de l’aplicació dels honoraris notarials.

Notaria Estañol - Av. Consell d’Europa nº 13, 2n - AD500 Andorra la Vella - (+376) 80.12.80 (+376) 80.12.81