(+376) 80.12.80 (+376) 80.12.81
Notaria Estañol
  • Av. Consell d’Europa nº 13, 2n AD500 Andorra la Vella
  • 9-13 h / 15-17 h Dilluns-divendres

Política de privadesa

Política de privadesa


De conformitat amb la Llei 15/2003, del 18 de desembre, Qualificada de Protecció de Dades Personals (en el successiu, “LLQDP”), s’informa als usuaris d’aquest lloc web  que qualsevol dada de caràcter personal que facilitin a la Notaria Estañol per mitjà d’aquest, passarà a formar part bé d’un fitxer de titularitat de la Notaria Estañol denominat “Usuaris lloc web” o bé d’un altre fitxer denominat “Clients” –en cas que es tracti de clients de la notaria que es donin d’alta com a usuaris de l’àrea privada de clients–,, ambdós degudament inscrits a l’Agència Andorrana de Protecció de Dades.

Les finalitats principals de la recollida de dades de caràcter personal per part de la Notaria Estañol, i per tant les finalitats dels fitxers abans esmentats, en són informar sobre els serveis que ofereix la notaria i facilitar-ne el seu ús, així com enviar newsletters a aquells que ho desitgin. Respecte a les newsletters, en aquestes la Notaria Estañol informarà als usuaris i clients com se’n poden donar de baixa, si així ho desitgen.

En  cas  que sigui necessari per assolir les finalitats abans esmentades, els usuaris d’aquest lloc web accepten que la Notaria Estañol pugui permetre que les seves dades de caràcter personal siguin tractades per tercers prestadors de serveis, el qual, en el seu cas, es durà a terme en compliment de l’establert en la LLQDP.

En tot cas, la Notaria Estañol garanteix als usuaris d’aquest lloc web que el tractament de dades de caràcter personal per part d’aquesta notaria, o per tercers en el seu nom, està sotmès al més estricte secret professional, i que s’han establert les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar-ne la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori, tractament i/o accés no autoritzat.

Altrament, s’informa als usuaris d’aquest lloc web que les dades de caràcter personal que els sol·licita són les estrictament necessàries i imprescindibles per poder dur a terme les finalitats abans esmentades. Per la seva banda, les dades de caràcter personal així com altres dades que els usuaris facilitin a la Notaria Estañol han de ser vertaderes i exactes, havent-se de comunicar a la Notaria Estañol els eventuals canvis que es produeixin en les mateixes. Els usuaris respondran, en qualsevol cas, de la veracitat i exactitud de les dites dades facilitades a la Notaria Estañol, i aquesta podrà, en tot cas, excloure dels seus serveis els usuaris que hagin facilitat dades falses o inexactes, sense perjudici de les demés accions legals que en el seu cas li poguessin correspondre.

Finalment, també en compliment de la LLQPD, la Notaria Estañol informa als usuaris d’aquest lloc web que per exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició de les seves dades de caràcter personal que els reconeix la LLQPD, s’haurà d’enviar una comunicació escrita i degudament signada a la nostra adreça de correu electrònic , a la qual s’hi haurà d’adjuntar una fotocòpia del passaport o altre document nacional d’identitat de l’interessat.

Notaria Estañol - Av. Consell d’Europa nº 13, 2n - AD500 Andorra la Vella - (+376) 80.12.80 (+376) 80.12.81