(+376) 80.12.80 (+376) 80.12.81
Notaria Estañol
 • Av. Consell d’Europa nº 13, 2n AD500 Andorra la Vella
 • 9-13 h / 15-17 h | 9-13 hDilluns-Dijous;        | Divendres

Tributs

Tributs


Els tributs que graven les transmissions patrimonials immobiliàries són:

 • Impost de transmissions patrimonials immobiliàries (ITP), que grava la part adquirent quan la part transmitent és un particular.
 • Impost general indirecte (IGI), que grava la part adquirent quan el transmitent és un empresari o professional, amb caràcter habitual o ocasional, en desenvolupament de la seva activitat econòmica.
 • Impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries (ITPV), que grava la part transmitent.

 


Per tant, ens podrem trobar davant de dos supòsits:

ITP

Quan la part transmitent sigui un particular: el transmitent liquidarà l'impost sobre les plusvàlues (ITPV) i l'adquirent l'impost sobre les transmissions patrimonials (ITP).

Fer simulació càlcul impostos (ITP/Plusvàlues)
IGI

Quan la part transmitent sigui un empresari o professional, amb caràcter habitual o ocasional, en desenvolupament de la seva activitat econòmica, amb independència de la finalitat o dels resultats perseguits en l’activitat econòmica o en cada operació en particular: el transmitent liquidarà l'impost sobre les plusvàlues (ITPV) i l'adquirent l'impost general indirecte (IGI)

Fer simulació càlcul impostos (IGI/Plusvàlues)

ITP/ITPV

El fet generador d’ambdós impostos són les transmissions patrimonials “inter vivos” oneroses o lucratives, entre nacionals andorrans o entre estrangers, residents o no residents, de tota classe de béns immobles situats al Principat d’Andorra, així com la constitució i la cessió de drets reals sobre els mateixos.

IGI

El fet generador de l'impost és el lliurament de béns realitzat en territori andorrà per empresaris o professionals a títol oneròs, amb caràcter habitual o ocasional, en desenvolupament de la seva activitat econòmica, amb independència de la finalitat o dels resultats perseguits en l’activitat econòmica o en cada operació en particular.

 • Compra-venda,
 • Donació,
 • Adjudicació de béns immobles en pagament de deutes,
 • Transmissió d'accions o de participacions d'una societat mercantil andorrana, així com la constitució o cessió de drets reals sobre aquestes accions o participacions quan almenys el 50% de l'actiu de la societat estigui compost per béns immobles o drets reals sobre aquests mateixos béns, i que com a resultat d'aquesta transmissió, l'adquirent tingui més d'una 1/5 part del capital de la societat o dels seus drets de vot.

ITP

Tipus de gravamen del 4% sobre el valor real dels béns adquirits. És pot gaudir d'exempció per primera adquisició d'habitatge habitual i permanent (art. 4.11 LITP).

IGI

Tipus de gravamen del 4,5% sobre el preu dels béns objecte de transmissió. Es podrà aplicar un tipus de gravamen super reduït del 0% en aquells supòsits d'adquisició de primera vivenda quan l’adquirent acrediti no excedir d’un determinat nivell de renda, la destini a vivenda habitual i el seu valor no excedeixi de 360.000 € (art. 59.10 LIGI).

ITPV

Totes les transmisions són actes subjectes independentment de l'antiguitat del títol de propietat del transmitent. La base de tributació estarà constituïda per la diferència positiva entre el valor real dels béns transmesos i el seu valor d'aquisició actualitzat (d'acord amb uns coeficients d'actualització). Sobre aquesta diferència positiva s'aplicarà el tipus de gravamen en funció dels anys en què el bé immoble hagi estat en propietat de l'obligat tributari. És pot gaudir d'exempció per reinversió del producte de la venda en l'adquisició de la nova vivenda habitual en un termini no superior a un any (art. 4.10 LIPTI).

ITP/ITPV

El pagament de l'impost s'efectuarà a la Notaria en el moment d'atorgar-se l'escriptura pública de transmissió, en metàl·lic o mitjançant xec bancari a nom de la pròpia Notaria.

IGI

A partir de la darrera modificació de la Llei reguladora de dit impost (Llei 10/20104 de 03-06-2014), el pagament del 4,5% sobre el preu de la compra-venda s'haurà d'efectuar a la Notaria en les mateixes condicions que la liquidació dels impostos ITP/ITPV.

En les transmissions patrimonials immobiliàries quan la part transmitent sigui una persona considerada no resident, és a dir, que no pugui acreditar una residència efectiva i continuada al Principat d’Andorra superior a un any i el seu títol de propietat tingui una antiguitat de menys de 10 anys, l’adquirent practicarà una retenció a l’obligat tributari del cinc per cent (5%) calculat sobre el valor dels béns immobles transmesos. I un cop transcorregut el termini legalment establert li serà retornat l’import que eventualment excedeixi de la quota tributària.

En totes les transmissions patrimonials, a títol onerós o gratuït, s'haurà de fer una valoració fiscal en els següents casos:

 • En cas que el valor real dels béns sigui diferent del seu preu.
 • I en cas que al temps de l'adquisició dels béns no s'hagués fet constar el valor dels béns en el seu títol de propietat.
Notaria Estañol - Av. Consell d’Europa nº 13, 2n - AD500 Andorra la Vella - (+376) 80.12.80 (+376) 80.12.81