(+376) 80.12.80 (+376) 80.12.81
Notaria Estañol
  • Av. Consell d’Europa nº 13, 2n AD500 Andorra la Vella
  • 9-13 h / 15-17 h Dilluns-divendres

Recull Legislatiu

Recull Legislatiu


1 Inversió estrangera

Llei 10/2012, del 21 de juny, d'inversió estrangera al Principat d'Andorra Reglament d'aplicació de la Llei 10/2012 d'inversió estrangera al Principat d'Andorra

 

2 Tributs

Llei de l'impost sobre les transmissions patrimonials immobiliàries Reglament de l'impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries Llei 6/2004, del 14 d'abril, de modificació puntual de la Llei de l'impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries Llei 7/2006, del 21 de juny, de modificació de la Llei de l'impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l'impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries Llei 19/2008, del 3 d'octubre, de modificació de la llei 21/2006, del 14 de desembre, de l'impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries Reglament de l'impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries Llei 11-2012 de l'impost general indirecte Llei 29/2012, de 18 d’octubre, de modificació de la Llei 11/2012, de 21 de juny, de l’impost general indirecte Llei 11-2013 de modificació de la Llei 11-2012 de l'impost general indirecte Llei 10/2014 de 3 de juny de modificació de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte Decret legislatiu de publicació del text refós de la Llei 11/2012 de 21-06-2012 de l’Impost General Indirecte Reglament d'aplicació de la Llei de l'impost general indirecte Llei 18/2011, de l'1 de desembre, de modificació de la llei 94/2010, del 29 de desembre, de l'impost sobre la renda dels no-residents fiscals (clàusules add. 1a i 2a) Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l'impost sobre societats Llei de bases de l'ordenament tributari Llei 22/2011, de 29 de desembre, del pressupost per a l'exercici del 2012

 

3 Societats

Text refòs Llei de societats anònimes i de responsabilitat limitada Decret del 16-04-2014 d’aprovació del Reglament d’aplicació de la Llei de societats anònimes i de responsabilitat limitada. Llei 31/2008, del 18 de desembre, de mesures de reactivació econòmica Llei 93/2010, de 16 de desembre, de mesures de promoció de l'activitat econòmica i social, i de racionalització i d'optimització dels recursos de l'Administració Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l'impost sobre societats

 

4 Altres

Edicte publicació honoraris notarials Decret legislatiu del 07/01/2009, text refós de l'articulat i de les disposicions transitòries de la Llei 12/2004, del 30/06, de propietat horitzontal, modificada per la Llei 25/2008, del 20/11 Llei 11/2017, del 25 de maig, del notariat Llei 46/2014 de la successió per causa de mort Decret de modificacio del Reglament urbanistic Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diner s o valors producte de la delinqüència internacional Llei 18/2011, de l'1 de desembre, de modificació de la llei 94/2010, del 29 de desembre, de l'impost sobre la renda dels no-residents fiscals (clàusules add. 1a i 2a) Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l'impost sobre societats Llei 96/2010, del 29 de desembre, de l'impost sobre la renda de les activitats econòmiques

 

5 Jurisprudència civil

Consell Superior de la Justícia d'Andorra - Jurisprudència civil

Notaria Estañol - Av. Consell d’Europa nº 13, 2n - AD500 Andorra la Vella - (+376) 80.12.80 (+376) 80.12.81