(+376) 80.12.80 (+376) 80.12.81
Notaria Estañol
  • Av. Consell d’Europa nº 13, 2n AD500 Andorra la Vella
  • 9-13 h / 15-17 h | 9-13 hDilluns-Dijous;        | Divendres

Avís legal

Avís legal


1Finalitat i propietat d’aquest lloc web

Vostè ha accedit al lloc web de la Notaria Estañol, domiciliada a Andorra la Vella (Principat d’Andorra), Avinguda Consell d’Europa 23, 2on pis, amb número de telèfon de contacte ­­+376 801280, notaria a càrrec del notari sr. Josep Estañol Cornella, que fou nomenat pel decret publicat al BOPA el dia 2 de juliol de 1998, i amb número de registre tributari F-175669-X.

La principal finalitat que persegueix la Notaria Estañol amb aquest lloc web és informar dels seus serveis als usuaris que hi accedeixen, alhora que informar de la legislació i resta de normativa andorrana en general.

Tanmateix, per mitjà d’aquest lloc web, els clients de la Notaria Estañol poden accedir a una àrea privada de clients, el qual els permet, entre d’altres, rebre newsletters i descarregar-se formularis relatius a operacions que es poden dur a terme a la notaria. Per això, és necessari que els clients de la Notaria Estañol es donin d’alta en un registre per mitjà d’un formulari establert a l’efecte en el lloc web.

El domini d’Internet www.notariaestanol.ad, el qual permet l’accés a aquest lloc web, és propietat de Josep Estañol Cornella.

L’accés a aquest lloc web, i la seva utilització, inclosa la de l’àrea privada de clients, són gratuïts.

 

2 Acceptació dels termes i condicions d’ús d’aquest lloc web

L'accés a aquest lloc web comporta la plena acceptació per part dels seus usuaris –inclosos els clients de la Notaria Estañol– dels termes i condicions d’ús establerts en aquest avís legal, així com dels termes i condicions establerts en la política de privadesa que apareix en aquest lloc web (en el successiu, conjuntament, “els Termes i Condicions”). Tanmateix, els usuaris s’obliguen a fer un ús diligent d’aquest lloc web, amb subjecció a la legislació vigent, la bona fe i els bons costums, i sense contravenir la moral i l’ordre públic.

 

3Reserva de la facultat de modificació d’aquest lloc web, i dels termes i condicions per al seu ús

La Notaria Estañol es reserva la facultat d'efectuar, sense previ avís, en qualsevol moment, modificacions i actualitzacions de la configuració i presentació d’aquest lloc web, així com dels continguts inclosos en aquest.

Tanmateix, la Notaria Estañol es reserva la facultat d'efectuar, sense previ avís, en qualsevol moment i amb efectes immediats, les modificacions i les actualitzacions periòdiques que consideri oportunes dels Termes i Condicions. Per tant, la Notaria Estañol recomana als usuaris d’aquest lloc web que periòdicament en revisin els Termes i Condicions.

 

4 Drets i posicions jurídiques sobre els continguts que integren aquest lloc web

Definició del terme “continguts”:

El terme “continguts” fa referència a tots els continguts que conformen aquest lloc web, entenent-se com a tals, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, el codi font, el disseny i l’estructura de navegació del lloc web, així com els signes distintius, les fotografies i els textos que s’hi mostren.

Drets i posicions jurídiques sobre continguts:

Els continguts d’aquest lloc web són objecte de drets d’autor, drets de marca, drets d’imatge i/o drets o posicions jurídiques d’anàleg contingut econòmic de titularitat de la Notaria Estañol o de tercers que li han atorgat les pertinents llicències o autoritzacions. Per tant, l’accés a aquest lloc web no atorga als usuaris cap titularitat ni dret d’ús sobre els referits continguts (mitjançant, entre d’altres, la seva reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic o transformació), excepte que la Notaria Estañol o els tercers titulars dels drets i/o posicions jurídiques de què es tracti els ho autoritzin bé indicant-ho o permetent-ho expressament respecte a determinats continguts o mitjançant l’atorgament llicències o autoritzacions escrites a l’efecte.

Per tant, la Notaria Estañol es reserva la facultat de fer ús de marques d'aigua, dispositius tecnològics o altres mitjans de seguretat que permetin el rastreig o el seguiment en línia dels usos no autoritzats dels dits continguts. I, en tot cas, la Notaria Estañol es reserva la facultat d'interposar les accions legals que corresponguin contra els usuaris que infringeixin els indicats drets d’autor, drets de marca, drets d’imatge i/o drets o posicions jurídiques d’anàleg contingut econòmic.

 

5Responsabilitats

Conductes dels usuaris d’aquest lloc web:

La Notaria Estañol no és responsable dels danys i perjudicis ni d’altres conseqüències que es derivin de l’incompliment per part dels usuaris dels Termes i Condicions.

Altres:

La Notaria Estañol no és responsable dels danys i perjudicis ni d’altres conseqüències que es derivin de la indisponibilitat d'aquest lloc web o dels seus continguts per motius tècnics, de seguretat, control, actualitzacions o manteniment, o per errades degudes al servidor o a tercers intermediaris o proveïdors.

La Notaria Estañol no és responsable dels danys i perjudicis causats als usuaris d’aquest lloc web per programes informàtics, virus o altres elements que escapin del seu control.

La Notaria Estañol no exerceix cap control sobre els serveis, els continguts i/o altres elements als quals els usuaris d’aquest lloc web puguin accedir a través dels dispositius tècnics d'enllaços, directoris o altres mitjans inclosos en aquest lloc web, hagin estat aquests incorporats per la Notaria Estañol o per usuaris d’aquest lloc web. Per tant, la Notaria Estañol no és responsable de la disponibilitat tècnica, qualitat, veracitat o exactitud, entre d’altres, dels serveis, continguts i/o altres elements als quals s’hagi accedit, ni dels danys i perjudicis ni d’altres conseqüències que es produeixin com a conseqüència del seu ús.

 

6 Autorització d'enllaços

Qualsevol enllaç de tercers a aquest lloc web ha de ser a la pàgina principal, tot i estant prohibits els enllaços profunds, el “framing” i qualsevol altre aprofitament dels continguts d’aquest lloc web per part de tercers, excepte que la Notaria Estañol ho autoritzi bé indicant-ho o permetent-ho expressament respecte a determinats continguts –per exemple, mitjançant les opcions que els continguts s’enviïn per correu electrònic o es comparteixin en xarxes socials– o hagi atorgat les llicències o autoritzacions escrites a l’efecte.

Tanmateix, la Notaria Estañol prohibeix la creació d'enllaços des de llocs web amb continguts que siguin contraris a la llei, la bona fe, els bons costums, la moral o l’ordre públic.

 

7Dret d'exclusió

La Notaria Estañol es reserva la facultat de denegar o suspendre, sense previ avís i de manera discrecional, en qualsevol moment i amb caràcter definitiu o temporal, l'accés a aquest lloc web a aquells usuaris que incompleixin els Termes i Condicions.

 

8 Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies, és a dir, petits fitxers de dades que es generen en els ordinadors i en altres dispositius mòbils o electrònics des d’on els usuaris accedeixin a aquest lloc web, i que permeten, entre d’altres, obtenir informació sobre data i hora de l'entrada dels usuaris en aquest lloc web i sobre els continguts seleccionats pels usuaris,  permetent així millorar la qualitat i seguretat del lloc web.

Concretament, la Notaria Estañol utilitza cookies per facilitar la navegació per aquest lloc web i per obtenir una major eficàcia i personalització dels serveis que ofereix als usuaris. Les cookies utilitzades s'associen únicament amb un usuari anònim i el seu dispositiu, no proporcionen referències que permetin obtenir les seves dades de caràcter personal. Tampoc es poden llegir les cookies implantades en el seu dispositiu des d'altres servidors. La informació que la Notaria Estañol analitza fent ús de les cookies és la direcció de protocol d'internet (IP) utilitzada per l’usuari, el tipus i versió de sel seu navegador, sistema operatiu i plataforma utilitzada per a la connexió, i la data i l'hora d'aquesta activitat.

Els usuaris poden impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de l'opció corresponent al seu navegador, tot i que la Notaria Estañol els adverteix que la seva desactivació pot afectar el bon funcionament d’aquesta.

 

9Legislació aplicable i jurisdicció

Els Termes i Condicions es regeixen per la legislació andorrana.

Els usuaris d’aquest lloc web es sotmeten a la jurisdicció andorrana, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que, conforme a Dret, els pogués correspondre.

Notaria Estañol - Av. Consell d’Europa nº 13, 2n - AD500 Andorra la Vella - (+376) 80.12.80 (+376) 80.12.81