Elevació a públic d'acords socials Imprimeix

Els acords de la Junta General o dels òrgans col·legiats d'administració poden ser elevats a instrument públic, que s'inscriurà posteriorment en el Registre de Societats.

Els acords que són objecte d'elevació a públic més habitualment són els relatius:

  • Als canvis en l'estructura de l'òrgan d'administració,
  • Els canvis en la identitat dels membres de l'òrgan d'administració,
  • La dimissió o cessament dels càrrecs de l'òrgan d'administració.

L'elevació a públic es pot fer a partir de l'acta que documenta l'acord, del seu testimoniatge notarial o de certificació. 

Estan facultades per elevar a instrument públic els acords socials les persones que tenen la facultat de certificar-los, és a dir:

  • L’administrador únic,
  • Qualsevol dels administradors solidaris,
  • Conjuntament els administradors mancomunats,
  • El Secretari, amb el vistiplau del President,
  • El soci únic en el cas de la societat unipersonal.

Qui lliura la certificació ha de tenir el càrrec vigent i prèviament inscrit al Registre, o bé inscriure’s simultàniament amb la inscripció de l’acord. Si el que pretén la inscripció del seu càrrec és una persona diferent de la que figura inscrita, s’ha d’acreditar la notificació notarial realitzada prèviament al titular anterior (art. 65 LS).

També estan facultats els membres de l’òrgan d’administració que hi tinguin un càrrec vigent inscrit en el Registre de Societats i que hagin estat facultats expressament a aquest efecte en els estatuts o en la reunió en què s’hagin adoptat els acords. 

Qualsevol persona pot elevar els acords a instrument públic si ha estat apoderada oportunament a l’efecte.

En el cas de la societat unipersonal, el soci únic pot elevar les decisions adoptades a instrument públic (art. 63 LS).
Descarrega el formulari d'elevació a públic d'acords socials


Legislació aplicable.

1.- Societats

Llei 20/2007, del 18 d'octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada

Llei 4/2008, del 15 de maig, de modificació de la Llei 20-2007, del 18 d'octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada

Text refòs Llei de societats anònimes i de responsabilitat limitada

Decret del 20-2-2008 d'aprovació del Reglament del Registre de Societats Mercantils

Decret del 26-03-2008 que aprova la modificació del Reglament del Registre de Societats Mercantils

Decret del 09-06-2010 que aprova la modificació del Reglament del Registre de Societats Mercantils

Decret del 16-04-2014 d’aprovació del Reglament d’aplicació de la Llei de societats anònimes i de responsabilitat limitada.

Llei 31/2008, del 18 de desembre, de mesures de reactivació econòmica

Llei 93/2010, de 16 de desembre, de mesures de promoció de l'activitat econòmica i social, i de racionalització i d'optimització dels recursos de l'Administració

2.- Inversió estrangera

Llei 10/2012, del 21 de juny, d'inversió estrangera al Principat d'Andorra

Reglament d'aplicació de la Llei 10/2012 d'inversió estrangera al Principat d'Andorra

Darrera actualització de dimecres, 26 de novembre de 2014 09:07