Notaria Estañol

Actes
Presència PDF Imprimeix Correu electrònic

Les actes de presència acrediten la realitat o veritat del fet que les motiva, el lliurament de documents, efectes, diners o altres objectes materials a terceres persones, tota mena de requeriments, els oferiments de pagament, el fet de l’existència d’una persona, l’exhibició al notari de documents o objectes amb la finalitat que, una vegada examinats, els descrigui segons la seva percepció i la realització d’una subhasta.

El notari redacta l’acta segons allò que veu i percep pels seus propis sentits, i hi fa constar els detalls o les circumstàncies que interessin el requeridor.

A les actes de remissió de documents per correu el notari acredita el contingut del document, la data de lliurament al funcionari de correus i, si és el cas, l’expedició del corresponent resguard de correu certificat i el justificant de recepció. Al document tramès hi ha de quedar sempre constància de la intervenció notarial (art. 39 RN).

Les més habituals són les de constatació de l’estat d’un immoble (per fotografies) i les de lliurament de documents, ja sigui fet personalment pel Notari o mitjançant el servei de correus o missatgeria.

Darrera actualització de dimarts, 21 de juny de 2011 07:24
 
Referència PDF Imprimeix Correu electrònic

Les actes de referència són redactades pel notari de la manera més apropiada a les declaracions dels qui hi intervinguin, utilitzant les mateixes paraules dels declarants fins on sigui possible i advertint-los de la significació i de les conseqüències jurídiques que tinguin en aquells casos que ho consideri necessari o convenient (art. 40 RN).

Són les que s'anomenen també actes de manifestacions.

Darrera actualització de dimarts, 21 de juny de 2011 07:24
 
Protocol·lització PDF Imprimeix Correu electrònic

Les actes de protocol·lització consignen les dades suficients per identificar el document o documents que s'incorporen a l'acta, el nombre de folis de què constin i el fet de quedar units al protocol (art. 42 RN).

Darrera actualització de dimarts, 21 de juny de 2011 07:24
 
Dipòsit PDF Imprimeix Correu electrònic

El notari pot rebre en dipòsit documents, objectes i numerari. El dipòsit en numerari ha de ser obligatòriament ingressat a l'Institut Nacional Andorrà de Finances, a nom del notari, en un termini màxim de dos dies hàbils. Aquest dipòsit no produeix interessos.

La devolució del dipòsit es fa constar a l'acta i la signen el notari i la persona a qui es faci la devolució, sigui el mateix dipositant, sigui la persona per ell apoderada o un tercer destinatari.

Quan el dipòsit s'hagi constituït sota condició a favor d'un tercer, el notari no fa la devolució si no se li acredita el compliment de la condició establerta (art. 43 RN).

Darrera actualització de dimarts, 21 de juny de 2011 07:25
 
Notorietat PDF Imprimeix Correu electrònic

Les actes de notorietat tenen per objecte la comprovació i la fixació de fets notoris sobre els quals puguin ser fundats drets i legitimades situacions personals o patrimonials amb transcendència jurídica.

Per a la comprovació de la notorietat, el notari practica totes les proves que considera necessàries, amb independència que hagin estat proposades pel requeridor. De les practicades, en deixa constància expressa a l'acta. 

Si de la qualificació de les proves estima justificada la notorietat, el notari ho manifesta així a l'acta (art. 41 RN).

Darrera actualització de dimarts, 21 de juny de 2011 07:25
 


Contacta'ns

ADREÇA

Av. Consell d’Europa nº 13, 2n
AD500 Andorra la Vella
Tel. (+376) 80.12.80
Fax. (+376) 80.12.81


MAPAHORARI

Dilluns-divendres: 9-13 h 15-17 h


FORMULARI DE CONTACTE

El notari informa


VEURE TOTS ELS ARTICLES

Qui som?

Josep Estañol Josep Estañol
Notari

Joan Joan Quimesó
Oficial
Contactar
Silvia Sílvia Riva
Oficial
Contactar
Jofre Jofre Yuste
Oficial
Contactar
Mireia Mireia Gual
Oficial
Contactar
Enric Enric García
Reproducció i còpies
Contactar
Marga Margarida Faus
Facturació
Contactar
Marta Marta Marín
Administració
Contactar
Merce Mercè Prats
Administració
Contactar
Laia Laia Codina
Recepció
Contactar
Sofia Sofia Domingos
Recepció
Contactar

Us trobeu a: Inici Actes