Notaria Estañol

Tributs PDF Imprimeix Correu electrònic

Els tributs que graven les transmissions patrimonials immobiliàries són:

 • Impost de transmissions patrimonials immobiliàries (ITP), que grava la part adquirent quan la part transmitent és un particular.
 • Impost general indirecte (IGI), que grava la part adquirent quan el transmitent és un empresari o professional, amb caràcter habitual o ocasional, en desenvolupament de la seva activitat econòmica.
 • Impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries (ITPV), que grava la part transmitent.

Per tant, ens podrem trobar davant de dos supòsits:

1) Quan la part transmitent sigui un particular: el transmitent liquidarà l'impost sobre les plusvàlues (ITPV) i l'adquirent l'impost sobre les transmissions patrimonials (ITP).

Fer simulació càlcul impostos (ITP/Plusvàlues)


2) Quan la part transmitent sigui un empresari o professional, amb caràcter habitual o ocasional, en desenvolupament de la seva activitat econòmica, amb independència de la finalitat o dels resultats perseguits en l’activitat econòmica o en cada operació en particular: el transmitent liquidarà l'impost sobre les plusvàlues (ITPV) i l'adquirent l'impost general indirecte (IGI).

Fer simulació càlcul impostos (IGI/Plusvàlues)


Quines operacions estan subjectes als impostos sobre les transmissions patrimonials immobiliàries i a l'impost general indirecte? 

ITP/ITPV: El fet generador d’ambdós impostos són les transmissions patrimonials “inter vivos” oneroses o lucratives, entre nacionals andorrans o entre estrangers, residents o no residents, de tota classe de béns immobles situats al Principat d’Andorra, així com la constitució i la cessió de drets reals sobre els mateixos.

IGI: El fet generador de l'impost és el lliurament de béns realitzat en territori andorrà per empresaris o professionals a títol oneròs, amb caràcter habitual o ocasional, en desenvolupament de la seva activitat econòmica, amb independència de la finalitat o dels resultats perseguits en l’activitat econòmica o en cada operació en particular.


Les transmissions més habituals:

 • Compra-venda,
 • Donació,
 • Adjudicació de béns immobles en pagament de deutes,
 • Transmissió d'accions o de participacions d'una societat mercantil andorrana, així com la constitució o cessió de drets reals sobre aquestes accions o participacions quan almenys el 50% de l'actiu de la societat estigui compost per béns immobles o drets reals sobre aquests mateixos béns, i que com a resultat d'aquesta transmissió, l'adquirent tingui més d'una 1/5 part del capital de la societat o dels seus drets de vot.

 

Tipus de gravamen

 • ITP: tipus de gravamen del 4% sobre el valor real dels béns adquirits. És pot gaudir d'exempció per primera adquisició d'habitatge habitual i permanent (art. 4.11 LITP).
 • IGI: tipus de gravamen del 4,5% sobre el preu dels béns objecte de transmissió. Es podrà aplicar un tipus de gravamen super reduït del 0% en aquells supòsits d'adquisició de primera vivenda quan l’adquirent acrediti no excedir d’un determinat nivell de renda, la destini a vivenda habitual i el seu valor no excedeixi de 360.000 € (art. 59.10 LIGI).
 • ITPV: totes les transmisions són actes subjectes independentment de l'antiguitat del títol de propietat del transmitent. La base de tributació estarà constituïda per la diferència positiva entre el valor real dels béns transmesos i el seu valor d'aquisició actualitzat (d'acord amb uns coeficients d'actualització). Sobre aquesta diferència positiva s'aplicarà el tipus de gravamen en funció dels anys en què el bé immoble hagi estat en propietat de l'obligat tributari. És pot gaudir d'exempció per reinversió del producte de la venda en l'adquisició de la nova vivenda habitual en un termini no superior a un any (art. 4.10 LIPTI).


Mitjans de pagament:

ITP/ITPV: El pagament de l'impost s'efectuarà a la Notaria en el moment d'atorgar-se l'escriptura pública de transmissió, en metàl·lic o mitjançant xec bancari a nom de la pròpia Notaria.

IGI: A partir de la darrera modificació de la Llei reguladora de dit impost (Llei 10/20104 de 03-06-2014), el pagament del 4,5% sobre el preu de la compra-venda s'haurà d'efectuar a la Notaria en les mateixes condicions que la liquidació dels impostos ITP/ITPV.


Transmissions exemptes més habituals:

Veure quadre resum d'exempcions ITP

Veure quadre resum d'exempcions Plusvàlues


Retenció no-residents:

En les transmissions patrimonials immobiliàries quan la part transmitent sigui una persona considerada no resident, és a dir, que no pugui acreditar una residència efectiva i continuada al Principat d’Andorra superior a un any i el seu títol de propietat tingui una antiguitat de menys de 10 anys, l’adquirent practicarà una retenció a l’obligat tributari del cinc per cent (5%) calculat sobre el valor dels béns immobles transmesos. I un cop transcorregut el termini legalment establert li serà retornat l’import que eventualment excedeixi de la quota tributària.


Devolució de l'import retingut:

Veure quadre resum del procediment d'una liquidació complementària


Liquidacions complementàries:

Veure quadre resum del procediment d'una liquidació complementària


Manifestacions al respecte de les valoracions fiscals:

En totes les transmissions patrimonials, a títol onerós o gratuït, s'haurà de fer una valoració fiscal en els següents casos:

 • En cas que el valor real dels béns sigui diferent del seu preu.
 • I en cas que al temps de l'adquisició dels béns no s'hagués fet constar el valor dels béns en el seu títol de propietat.


Legislació aplicable

Llei de l'impost sobre les transmissions patrimonials immobiliàries

Reglament de l'impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries

Llei 6/2004, del 14 d'abril, de modificació puntual de la Llei de l'impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries

Llei 7/2006, del 21 de juny, de modificació de la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries

Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries

Llei 19/2008, del 3 d’octubre, de modificació de la llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries

Reglament de l'impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries

Llei 11-2012 de l'impost general indirecte

Llei 29/2012, de 18 d’octubre, de modificació de la Llei 11/2012, de 21 de juny, de l’impost general indirecte

Llei 11-2013 de modificació de la Llei 11-2012 de l'impost general indirecte

Llei 10/2014 de 3 de juny de modificació de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte

Decret legislatiu de publicació del text refós de la Llei 11/2012 de 21-06-2012 de l’Impost General Indirecte

Reglament d'aplicació de la Llei de l'impost general indirecte

Llei 18/2011, de l'1 de desembre, de modificació de la llei 94/2010, del 29 de desembre, de l'impost sobre la renda dels no-residents fiscals (clàusules add. 1a i 2a)

Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l'impost sobre societats

Llei de bases de l'ordenament tributari

Llei 22/2011, de 29 de desembre, del pressupost per a l'exercici del 2012

Darrera actualització de dimecres, 22 d'octubre de 2014 15:56
 

Contacta'ns

ADREÇA

Av. Consell d’Europa nº 13, 2n
AD500 Andorra la Vella
Tel. (+376) 80.12.80
Fax. (+376) 80.12.81


MAPAHORARI

Dilluns-divendres: 9-13 h 15-17 h


FORMULARI DE CONTACTE

El notari informa


VEURE TOTS ELS ARTICLES

Qui som?

Josep Estañol Josep Estañol
Notari

Joan Joan Quimesó
Oficial
Contactar
Silvia Sílvia Riva
Oficial
Contactar
Jofre Jofre Yuste
Oficial
Contactar
Mireia Mireia Gual
Oficial
Contactar
Enric Enric García
Reproducció i còpies
Contactar
Marga Margarida Faus
Facturació
Contactar
Marta Marta Marín
Administració
Contactar
Merce Mercè Prats
Administració
Contactar
Laia Laia Codina
Recepció
Contactar
Sofia Sofia Domingos
Recepció
Contactar

Us trobeu a: Inici Tributs