Notaria Estañol

Dissolució i Extinció PDF Imprimeix Correu electrònic

A més dels casos de dissolució per les causes legals o estatutàries, la Junta General de la societat pot acordar, en qualsevol moment, la seva dissolució. L'acord ha de ser adoptat amb els requisits que s'estableixen per a la modificació d'estatuts, és a dir amb el vot favorable de la majoria del capital social present o representat, sempre que aquesta majoria signifiqui almenys la meitat del capital social.

La inscripció de la dissolució de la societat s'ha de practicar per mitjà de la certificació de l'acord de dissolució pres per la Junta General, en la qual hi ha de constar el nomenament dels liquidadors d'acord amb les previsions estatutàries de la societat. Si els estatuts no disposen una altra cosa, els liquidadors representen la societat de forma solidària (art. 92 LS).

L'acord de dissolució s'ha de publicar al BOPA, moment en què s'obre el període de liquidació de la societat. En cap cas, no es podran iniciar les operacions de liquidació abans dels 15 dies següents a la data de publicació de l'acord de dissolució al BOPA.

A partir de l’acord de dissolució, la societat ha de fer constar l’expressió “en liquidació” a continuació de la denominació social. 

Una vegada acabades les operacions de liquidació, els liquidadors han de presentar a la Junta General el balanç final de liquidació, amb un informe sobre les operacions realitzades i una proposta de distribució entre els socis del patrimoni resultant (art. 96 LS).

Un cop l’acord d’aprovació esdevingui ferm, això és, si tots els socis han votat a favor o si ha transcorregut més de dos mesos des de la seva adopció sense que cap dels socis l’hagi impugnat, els liquidadors atorgaran l’escriptura d’extinció, on manifestaran que l’acord d’aprovació del balanç final de liquidació és ferm, que s’ha pagat als creditors i que s’ha satisfet també la quota de liquidació als socis en proporció a la respectiva participació en el capital de la societat. A l’escriptura pública, s’hi ha d’afegir el balanç final de liquidació i la relació dels socis, en la qual hi ha de constar la seva identitat i la seva quota de liquidació (art. 98 LS). 

La inscripció al Registre determinarà la cancel·lació registral i la pèrdua de personalitat de la societat. Els liquidadors cessen en l’exercici del càrrec (art. 99 LS).Descarrega el formulari de dissolució de societat


Legislació aplicable.

1.- Societats

Llei 20/2007, del 18 d'octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada

Llei 4/2008, del 15 de maig, de modificació de la Llei 20-2007, del 18 d'octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada

Text refòs Llei de societats anònimes i de responsabilitat limitada

Decret del 20-2-2008 d'aprovació del Reglament del Registre de Societats Mercantils

Decret del 26-03-2008 que aprova la modificació del Reglament del Registre de Societats Mercantils

Decret del 09-06-2010 que aprova la modificació del Reglament del Registre de Societats Mercantils

Decret del 16-04-2014 d’aprovació del Reglament d’aplicació de la Llei de societats anònimes i de responsabilitat limitada.

Llei 31/2008, del 18 de desembre, de mesures de reactivació econòmica

Llei 93/2010, de 16 de desembre, de mesures de promoció de l'activitat econòmica i social, i de racionalització i d'optimització dels recursos de l'Administració


2.- Inversions estrangeres

Llei 10/2012, del 21 de juny, d'inversió estrangera al Principat d'Andorra

Reglament d'aplicació de la Llei 10/2012 d'inversió estrangera al Principat d'Andorra

Darrera actualització de dimecres, 26 de novembre de 2014 09:07
 

Contacta'ns

ADREÇA

Av. Consell d’Europa nº 13, 2n
AD500 Andorra la Vella
Tel. (+376) 80.12.80
Fax. (+376) 80.12.81


MAPAHORARI

Dilluns-divendres: 9-13 h 15-17 h


FORMULARI DE CONTACTE

El notari informa


VEURE TOTS ELS ARTICLES

Qui som?

Josep Estañol Josep Estañol
Notari

Joan Joan Quimesó
Oficial
Contactar
Silvia Sílvia Riva
Oficial
Contactar
Jofre Jofre Yuste
Oficial
Contactar
Mireia Mireia Gual
Oficial
Contactar
Enric Enric García
Reproducció i còpies
Contactar
Marga Margarida Faus
Facturació
Contactar
Marta Marta Marín
Administració
Contactar
Merce Mercè Prats
Administració
Contactar
Laia Laia Codina
Recepció
Contactar
Sofia Sofia Domingos
Recepció
Contactar

Us trobeu a: Inici Escriptures Societats Dissolució i Extinció