Notaria Estañol

Modificació d'estatuts PDF Imprimeix Correu electrònic

Les societats mercantils andorranes es regeixen per la llei 20/2007 del 18 d’octubre de societats anònimes i de responsabilitat limitada, Segons la seva DT1ª, els estatuts de les societats constituïdes amb anterioritat a l’entrada en vigor de la llei, continuaran produint efectes fins a la seva adaptació. Qualsevol modificació dels estatuts comportarà obligatòriament l’adaptació íntegra dels mateixos. L’escriptura d’adaptació d’estatuts s’ha de formalitzar i presentar al Registre de Societats en el termini d’un any a partir de l’entrada en vigor.

Transcorregut el termini, els administradors responen solidàriament dels deutes socials generats des de l’entrada en vigor de la Llei fins la inscripció de l’adaptació en el Registre de Societats. La modificació dels estatuts l’ha d’acordar la junta general, s’ha de fer constar en escriptura pública i s’ha d’inscriure al Registre de Societats. La inscripció és constitutiva.

Pel canvi de la denominació social s’ha d’haver sol·licitat i obtingut prèviament del Govern la reserva de la nova denominació.Els socis tenen dret a què la societat els lliuri una còpia del text íntegre de la modificació proposada des de la convocatòria (art. 66 LS).


Descarrega el formulari de modificació d'estatuts


Tràmits previs i en el moment de l'atorgament de l'escriptura  


Sol·licituds i formularis

1.- Modificació d'estatuts

Sol·licitud modificació estatuts - anul·lació resolució

Sol·licitud de reserva de denominació social

Certificat per a reserva de denominació social

Declaració per a reserva de denominació social

Sol·licitud de constitució de societat

Annex de sol·licitants

2.- Inversió estrangera

Declaració d'inversió estrangera

Liquidació d'inversió estrangera

Sol·licitud d'autorització d'inversió estrangera directa

Sol·licitud de certificat de silenci administratiu positiu d'una inversió estrangera


Legislació aplicable.

1.- Societats

Llei 20/2007, del 18 d'octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada

Llei 4/2008, del 15 de maig, de modificació de la Llei 20-2007, del 18 d'octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada

Text refòs Llei de societats anònimes i de responsabilitat limitada

Decret del 20-2-2008 d'aprovació del Reglament del Registre de Societats Mercantils

Decret del 26-03-2008 que aprova la modificació del Reglament del Registre de Societats Mercantils

Decret del 09-06-2010 que aprova la modificació del Reglament del Registre de Societats Mercantils

Decret del 16-04-2014 d’aprovació del Reglament d’aplicació de la Llei de societats anònimes i de responsabilitat limitada.

Llei 31/2008, del 18 de desembre, de mesures de reactivació econòmica

Llei 93/2010, de 16 de desembre, de mesures de promoció de l'activitat econòmica i social, i de racionalització i d'optimització dels recursos de l'Administració

2.- Inversió estrangera

Llei 10/2012, del 21 de juny, d'inversió estrangera al Principat d'Andorra

Reglament d'aplicació de la Llei 10/2012 d'inversió estrangera al Principat d'Andorra

3.- Impostos

Llei de l'impost sobre les transmissions patrimonials immobiliàries

Llei 6/2004, del 14 d'abril, de modificació puntual de la Llei de l'impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries

Llei 7/2006, del 21 de juny, de modificació de la Llei de l'impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries

Reglament de l'impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries

Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l'impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries

Llei 19/2008, del 3 d'octubre, de modificació de la llei 21/2006, del 14 de desembre, de l'impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries

Reglament de l'impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries

Llei 11-2012 de l'impost general indirecte

Reglament d'aplicació de la Llei de l'impost general indirecte

Llei 29/2012, de 18 d’octubre, de modificació de la Llei 11/2012, de 21 de juny, de l’impost general indirecte

Darrera actualització de dimecres, 26 de novembre de 2014 09:06
 

Contacta'ns

ADREÇA

Av. Consell d’Europa nº 13, 2n
AD500 Andorra la Vella
Tel. (+376) 80.12.80
Fax. (+376) 80.12.81


MAPAHORARI

Dilluns-divendres: 9-13 h 15-17 h


FORMULARI DE CONTACTE

El notari informa


VEURE TOTS ELS ARTICLES

Qui som?

Josep Estañol Josep Estañol
Notari

Joan Joan Quimesó
Oficial
Contactar
Silvia Sílvia Riva
Oficial
Contactar
Jofre Jofre Yuste
Oficial
Contactar
Mireia Mireia Gual
Oficial
Contactar
Enric Enric García
Reproducció i còpies
Contactar
Marga Margarida Faus
Facturació
Contactar
Marta Marta Marín
Administració
Contactar
Merce Mercè Prats
Administració
Contactar
Laia Laia Codina
Recepció
Contactar
Sofia Sofia Domingos
Recepció
Contactar

Us trobeu a: Inici Modificació d'estatuts