Notaria Estañol

Transmissió d'accions i participacions PDF Imprimeix Correu electrònic

Qualsevol negoci de transmissió d'accions o participacions de societats andorranes ha de constar en escriptura pública autoritzada per un notari andorrà.

Per regla general, la transmissió d'accions o participacions socials és lliure, per bé que poden existir restriccions a la lliure transmissibilitat per disposició:

  • Dels estatuts, que poden establir, entre altres, el dret d'adquisició preferent d'accions o participacions entre els socis.
  • De la llei, relacionades amb la limitació per adquirir que la vigent Llei d'inversió estrangera imposa als socis de nacionalitat estrangera que no pugui acreditar la seva residència al Principat per mitjà d'una autorització per a residir al país lliurada pel Ministeri competent.

D'acord amb la vigent Llei d'inversió estrangera, són inversions estrangeres directes, aquelles transmissions, tant oneroses com gratuïtes, d’accions o participacions socials dutes a terme per persones jurídiques o físiques de nacionalitat estrangera, en el darrer cas aquelles que no poden acreditar la seva residència al Principat per mitjà d’una autorització per a residir al país lliurada pel ministeri competent (les autoritzacions temporals seran considerades sempre una inversió estrangera).

Per tant, cas que algun dels socis no tingui nacionalitat andorrana i que com a resultat de l'adquisició tingui, directa o indirectament, una participació superior al 10% del capital o dels drets de vot, i sigui:

- Resident: haurà d'acreditar la seva residència al Principat per mitjà d'una autorització per a residir al país lliurada pel Ministeri competent (a excepció de les autoritzacions temporals),

- No resident: es considerarà com a inversió estrangera i haurà de sol·licitar la corresponent autorització preceptiva d'inversió estrangera directa.

També seran considerades inversions estrangeres, les inversions fetes per societats andorranes amb una participació estrangera en el seu capital o en els seus drets de vot, directa o indirectament, amb un percentatge igual o superior al 50%.

* Això és d’aplicació tant per als actes inter vivos com mortis causa, en quin darrer supòsit l’adquirent haurà de regularitzar la situació per mitjà de la declaració al Registre d’Inversió estrangera. Quan aquesta adquisició coincideix amb una transmissió per part d’un soci que no pugui acreditar la seva residència al Principat per mitjà d'una autorització per a residir al país lliurada pel Ministeri competent, caldrà alhora donar de baixa la seva inversió.


Mitjans de pagament. En el cas de transmitents o adquirents que no puguin acreditar la seva residència al Principat per mitjà d'una autorització per a residir al país lliurada pel Ministeri competent, la llei d’inversió estrangera exigeix que el pagament i el cobrament s'efectuïn a través d’entitats bancàries autoritzades al Principat d'Andorra o entitats bancàries domiciliades en algun dels països que no siguin considerats no cooperatius en matèria de prevenció de blanqueig de diners i de finançament del terrorisme, definits pel Grup d'Acció Financera (GAFI), circumstància que s’haurà d’acreditar al notari autoritzant de l’escriptura.

Impostos. La transmissió d’accions o participacions de societats amb més de la meitat del seu actiu format per béns immobles, està subjecta a l’impost de transmissions patrimonials immobiliàries (ITP) i a l’impost sobre les plusvàlues, sempre que l’adquirent passi a tenir més d’una cinquena part del capital social. 


Descarrega el formulari de transmissió d'accions i participacions


Tràmits previs i en el moment de l'atorgament de l'escriptura

Sol·licituds i formularis

Inversió estrangera

Declaració d'inversió estrangera

Liquidació d'inversió estrangera

Sol·licitud d'autorització d'inversió estrangera directa

Sol·licitud de certificat de silenci administratiu positiu d'una inversió estrangera


Legislació aplicable.

1.- Societats

Llei 20/2007, del 18 d'octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada

Llei 4/2008, del 15 de maig, de modificació de la Llei 20-2007, del 18 d'octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada

Text refòs Llei de societats anònimes i de responsabilitat limitada

Decret del 20-2-2008 d'aprovació del Reglament del Registre de Societats Mercantils

Decret del 26-03-2008 que aprova la modificació del Reglament del Registre de Societats Mercantils

Decret del 09-06-2010 que aprova la modificació del Reglament del Registre de Societats Mercantils

Decret del 16-04-2014 d’aprovació del Reglament d’aplicació de la Llei de societats anònimes i de responsabilitat limitada.

Llei 31/2008, del 18 de desembre, de mesures de reactivació econòmica

Llei 93/2010, de 16 de desembre, de mesures de promoció de l'activitat econòmica i social, i de racionalització i d'optimització dels recursos de l'Administració

2.- Inversió estrangera

Llei 10/2012, del 21 de juny, d'inversió estrangera al Principat d'Andorra

Reglament d'aplicació de la Llei 10/2012 d'inversió estrangera al Principat d'Andorra

3.- Impostos

Llei de l'impost sobre les transmissions patrimonials immobiliàries

Llei 6/2004, del 14 d'abril, de modificació puntual de la Llei de l'impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries

Llei 7/2006, del 21 de juny, de modificació de la Llei de l'impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries

Reglament de l'impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries

Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l'impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries

Llei 19/2008, del 3 d'octubre, de modificació de la llei 21/2006, del 14 de desembre, de l'impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries

Llei 18/2011, de l'1 de desembre, de modificació de la llei 94/2010, del 29 de desembre, de l'impost sobre la renda dels no-residents fiscals (clàusules add. 1a i 2a)

Reglament de l'impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries

Llei 11-2012 de l'impost general indirecte

Reglament d'aplicació de la Llei de l'impost general indirecte

Llei 29/2012, de 18 d’octubre, de modificació de la Llei 11/2012, de 21 de juny, de l’impost general indirecte

Darrera actualització de dimecres, 26 de novembre de 2014 09:06
 

Contacta'ns

ADREÇA

Av. Consell d’Europa nº 13, 2n
AD500 Andorra la Vella
Tel. (+376) 80.12.80
Fax. (+376) 80.12.81


MAPAHORARI

Dilluns-divendres: 9-13 h 15-17 h


FORMULARI DE CONTACTE

El notari informa


VEURE TOTS ELS ARTICLES

Qui som?

Josep Estañol Josep Estañol
Notari

Joan Joan Quimesó
Oficial
Contactar
Silvia Sílvia Riva
Oficial
Contactar
Jofre Jofre Yuste
Oficial
Contactar
Mireia Mireia Gual
Oficial
Contactar
Enric Enric García
Reproducció i còpies
Contactar
Marga Margarida Faus
Facturació
Contactar
Marta Marta Marín
Administració
Contactar
Merce Mercè Prats
Administració
Contactar
Laia Laia Codina
Recepció
Contactar
Sofia Sofia Domingos
Recepció
Contactar

Us trobeu a: Inici Transmissió d'accions i participacions