Notaria Estañol

Donació PDF Imprimeix Correu electrònic

Qui pot rebre un immoble per donació al Principat?

Tots els andorrans i residents que acreditin la seva residència al Principat per mitjà d'una autorització per a residir al país lliurada pel Ministeri competent (a excepció de les autoritzacions temporals) poden adquirir a títol gratuït immobles sense cap tipus de limitació.

Els no-residents poden adquirir a títol gratuït béns immobles, prèvia autorització administrativa, sense cap tipus de limitació en el nombre vivendes, places d’aparcament i trasters o similars, locals comercials, així com tampoc existeix cap limitació en el nombre de parcel·les de terreny o xalets.

Sense perjudici de les particularitats previstes per la normativa d’inversions estrangeres, hi ha limitacions en matèria d’adquisició de locals comercials per a les persones jurídiques de nacionalitat estrangera, que per norma general no poden adquirir immobles al Principat.

També seran considerades inversions estrangeres, les inversions fetes per societats andorranes amb una participació estrangera en el seu capital o en els seus drets de vot, directa o indirectament, amb un percentatge igual o superior al 50%.

Documents i informació imprescindibles:

  • còpia autèntica del títol de propietat.
  • passaport o document nacional d'identitat dels atorgants.
  • certificat d'inscripció al Registre d'inversions estrangeres (transmitent que no pugui acreditar la seva residència al Principat per mitjà d'una autorització per a residir al país lliurada pel Ministeri competent).
  • valor real actualitzat del bé objecte de la transmissió.

Particularitats dels negocis a títol gratuït. Cal tenir en compte les eventuals repercusions que les donacions puguin tenir en la partició de l'herència del donant i en el càlcul de llegítimes, així com la responsabilitat a què puguin donar lloc quan es facin en detriment dels drets dels creditors de qui l'atorga.

Impostos. En l'àmbit familiar (consorts, unions estables de parella enregistrades, parents per consanguinitat o adopció en línia recta descendent i ascendent i colaterals fins el tercer grau), les donacions resten exemptes de pagament tant de l'impost de transmissions patrimonials immobiliàries com de l'impost de plusvàlua.

L'existència de causa d'exempció de l'ITP l'aprecia el notari, a qui se li haurà d'acreditar mitjançant exhibició del llibre de família o dels corresponents certificats de naixement, de matrimoni o d'inscripció al registre d'unions estables de parella. L'exempció de l'impost de plusvàlua la tramita l'obligat tributari prop del Ministeri de Finances.

Cadastre. El notari autoritzant està obligat a fer constar a l'escriptura que ha infomat l'adquirent de l'obligació que té, al seu torn, de personar-se al Comú de la parròquia on radica l'immoble als efectes d'instar el canvi de titular.
Descarrega el formulari de Transmissió de béns immobles


Tràmits previs i en el moment de l'atorgament de l'escriptura


Sol·licituds i declaracions

1.- Impostos

Sol·licitud genèrica (exempció plusvàlues, diferent art. 4.10)

2.- Inversió estrangera

Sol·licitud d'autorització d'inversió estrangera en immobles

Declaració inversió estrangera

Liquidació inversió estrangera

Sol·licitud d'autorització d'altres formes d'inversions estrangeres

Sol·licitud de certificat de silenci administratiu positiu d'una inversió estrangera


Legislació aplicable

1.- Impostos

Llei de l'impost sobre les transmissions patrimonials immobiliàries

Reglament de l'impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries

Llei 6/2004, del 14 d'abril, de modificació puntual de la Llei de l'impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries

Llei 7/2006, del 21 de juny, de modificació de la Llei de l'impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries

Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l'impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries

Reglament de l'impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries

Llei 19/2008, del 3 d'octubre, de modificació de la llei 21/2006, del 14 de desembre, de l'impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries

Llei 18/2011, de l'1 de desembre, de modificació de la llei 94/2010, del 29 de desembre, de l'impost sobre la renda dels no-residents fiscals (clàusules add. 1a i 2a)

2.- Inversió estrangera

Llei 10/2012, del 21 de juny, d'inversió estrangera al Principat d'Andorra

Reglament d'aplicació de la Llei 10/2012 d'inversió estrangera al Principat d'Andorra

3.- Altres

Decret legislatiu del 7 de gener del 2009, de publicació del text refós de l'articulat i de les disposicions transitòries de la Llei 12/2004, del 30 de juny, de propietat horitzontal, modificada per la Llei 25/2008, del 20 de novembre

Llei 29-2008, de l'11 de desembre, del cadastre

Llei 31-2008, del 18 de desembre, de mesures de reactivació econòmica

Darrera actualització de dimarts, 1 de juliol de 2014 09:45
 

Contacta'ns

ADREÇA

Av. Consell d’Europa nº 13, 2n
AD500 Andorra la Vella
Tel. (+376) 80.12.80
Fax. (+376) 80.12.81


MAPAHORARI

Dilluns-divendres: 9-13 h 15-17 h


FORMULARI DE CONTACTE

El notari informa


VEURE TOTS ELS ARTICLES

Qui som?

Josep Estañol Josep Estañol
Notari

Joan Joan Quimesó
Oficial
Contactar
Silvia Sílvia Riva
Oficial
Contactar
Jofre Jofre Yuste
Oficial
Contactar
Mireia Mireia Gual
Oficial
Contactar
Enric Enric García
Reproducció i còpies
Contactar
Marga Margarida Faus
Facturació
Contactar
Marta Marta Marín
Administració
Contactar
Merce Mercè Prats
Administració
Contactar
Laia Laia Codina
Recepció
Contactar
Sofia Sofia Domingos
Recepció
Contactar

Calculi la quota de la seva hipoteca

Import  (Utilitzeu "." per als decimals)
Durada anys
Tipus %
Quota mensual a pagar EUR

Documentació certificada

Us trobeu a: Inici Escriptures Bens immobles Donació